2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการด้านสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด: การวิเคราะห์ใหม่โดยใช้ Interrupted time series ในข้อมูลการศึกษาแบบก่อนและหลังในสถานพยาบาลของไทยในโครงการ SEA-ORCHID 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมลายทอง 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 สิงหาคม 2560 
     ถึง 26 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 188 - 198 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585110018-6 น.ส. ปิยนันท์ สุภรัตนกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0