2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Aberrant gene promoter methylation of E-cadherin, p16INK4a, p14ARF, and MGMT in Epstein–Barr virus-associated oral squamous cell carcinomas 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Medical Oncology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Science+Business Media New York 2017 
     ISBN/ISSN 1357-0560 
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The etiology of oral carcinogenesis appears to be multifactorial. There is emerging evidence of the presence of Epstein–Barr virus (EBV) in epithelial oral squamous cell carcinoma (OSCC), but an association of EBV with oral carcinogenesis has not yet been established. Although epigenetic alterations, such as aberrant DNA methylation,are known to contribute to the pathogenesis of oral cancer, the relationship of such alterations with EBV infection is little known. This study aimed to investigate the association between EBV infection and promoter methylation patterns of tumor-associated genes in OSCC tissues. A total of 165 of formalin-fixed paraffin-embedded OSCC tissues were studied (68 of EBV positive and 97 of EBV negative). The promoter methylation patterns were investigated for four tumor-associated genes, E-cadherin, p16INK4a, p14ARF, and MGMT, by using methylation-specific polymerase chain reaction (MSP). The frequencies of gene promoter hypermethylation in all cases were 47.3% for Ecadherin, 92.7% for p16INK4a, 74.5% for p14ARF, and 35.8% for MGMT. Interestingly, most of the analyzed gene promoters were more frequently hypermethylated in EBVpositive than EBV-negative cases, in particular the Ecadherin (56/22) and MGMT (38/21) gene promoters (p < 0.05). Concomitantly, hypermethylation of multiple gene promoters (>3) was encountered more frequently in EBV-positive samples. Hypermethylation of the E-cadherin promoter associated with EBV was more frequently observed in moderately and poorly differentiated OSCC tissues. These results indicate that epigenetic changes frequently occur in OSCCs and may partly be induced by EBV infection, therefore, EBV may involve in development and progression of the OSCCs. 
     คำสำคัญ Epstein–Barr virus, Promoter methylation, Oral squamous cell carcinoma, Epigenetic changes 
ผู้เขียน
567070035-9 นาย อติ บุรัสการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0