2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Oxidative Stress and Inflammation after Continuous Positive Airway Pressure Therapy in Patients with Severe Obstructive Sleep Apnea. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sleep and Hypnosis: A Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ejmanager  
     ISBN/ISSN 1302-1192 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 275-282 
     บทคัดย่อ Background: It has been demonstrated that moderate to severe obstructive sleep apnea (OSA) leads to generation of reactive oxygen species and inflammation. We evaluated whether continuous positive airway pressure (CPAP) treatment progressively improves oxidative stress and inflammation, and whether an association exists in severe OSA patients between severity of OSA and biomarkers of oxidative stress and inflammation. Methods:Forty patients with severe OSA (apnea hypopnea index, AHI: 37.8 ± 5.8 /h) that were newly diagnosed using polysomnography were recruited. Patients received CPAP treatment for six months. Patients were assigned to CPAP and nonCPAP treatment groups in equal numbers. The levels of malondialdehyde (MDA), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), neutrophils to lymphocyte ratio (NLR), and platelet to lymphocyte ratio (PLR) were measured prior to and after three and six months of therapy. Results: AHI was positively correlated with MDA (r = 0.4728, p < 0.01), ALT (r = 0.6081, p < 0.001), AST (r = 0.6299, p < 0.001), NLR (r = 0.3943, p < 0.05), PLR (r = 0.3319, p < 0.05), and hs-CRP (r = 0.5728, p < 0.001). In the CPAP but not in non-CPAP treatment group, MDA, AST, NLR, PLR, and hs-CRP levels (p < 0.001), and ALT (p < 0.05) levels were improved after three and six months of treatment. After six months, MDA levels decreased further compared to MDA levels at three months, and this decrease was significant (p < 0.001). Conclusion: Our study demonstrates that CPAP therapy in severe OSA patients produces clinical benefits by improving oxidative stress and inflammation progressively, and that severity of OSA is correlated with oxidative stress and inflammation. 
     คำสำคัญ obstructive sleep apnea, continuous positive airway pressure, oxidative stress, liver inflammation, systemic inflammation 
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0