2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Associations between airway inflammation and indices of sleep apnea severity in obstructive sleep apnea patients. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนคริทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Objectives: Obstructive sleep apnea (OSA) is a complex disorder that consists of recurrent upper airway collapse, intermittent hypoxia (IH), and sleep fragmentation. Previous studies suggest that may play a role in airway inflammation. Fractional exhaled nitric oxide (FeNO) levels have been used as markers for airway inflammation. This study investigated the association of sleep apnea severity with airway inflammation in patients with OSA. Methods: Forty OSA patients diagnosed with medical specialists by the polysomnography (PSG) and submitted to sleep studies were evaluated. FeNO levels were measured following PSG. Results: The average apnea hypopnea index (AHI) of patients was 37.8 ± 5.8 /hour, arousal index 56.7 ± 14.5 /hour, apnea index 19.0 ± 9.4/hour and nadir oxygen saturation was 87 ± 4 %. The average level of FeNO was 27.7±2.2 ppb. FeNO levels were positively correlated with AHI (R 2 = 0.3585, p < 0.001), arousal index (R 2 = 0.2598, p < 0.001), and apnea index (R 2 = 0.1719, p < 0.01). Conclusion: This study demonstrates that airway inflammation was associated with OSA severity indices. Further study should be conducted in mild to severe OSA patients in order to definitely establish the association between airway inflammation and sleep apnea indices. 
     คำสำคัญ Obstructive sleep apnea, Airway inflammation 
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0