2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Image Construction of Marine Destination Branding of Krabi Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association  
     สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan  
     จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017  
     Issue (เล่มที่) 1  
     หน้าที่พิมพ์ 112-119 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aims to study and analyze Krabi about its image construction of marine destination branding. Qualitative method was use to gather the data. The tools are analyzing the information and its SWOT, collecting the data by in-depth interview, non-participant observation and studying the document from Krabi Provincial Administrative Organization, Tourism authority of Thailand, Krabi, Department of Tourism and Sport, Krabi, Marine National Park, Tour company and Local guide. From the finding, it demonstrated that marine tourism is very famous in international. There are the various of type of Ecosystem especially in Phi Phi Island, Lunta Island and Ao Nang. The interpretation of marine destination was showed through Tourism guide book, Tourism book, Internet, Social Media, Words of Mouth and special activities of tourism. For creating a brand of travelling in Krabi, it was found that there are many different slogans such as Emerald Andaman, Krabi Go Green, KRABI 365 (days), KRABI the must…..Once is not enough and so on. This can illustrate that the image of Krabi can be seen the distinguish ways. Moreover, Krabi identities tourism, there are Ancient people, Smilodon, Sailfish, The Mud Crabs and Eagle. On these days, sea tourism sites in Krabi still present the enriched and beautiful coral and ecotourism is also very popular among visitors. Moreover, Krabi is praised for worldwide to be the best tourism attraction. Therefore, Krabi should be development to create The Image Construction of Marine Destination Branding of Krabi Province. Creating marine destination branding which focus on only one. It can enhance the Krabi’s branding in the future which relate to a social attitude changing but it can still present its outstanding character and identity to meet the need of tourists. From this, it can support the better economy, good socialization, culture and environment. 
ผู้เขียน
577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1