2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210019-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนะวิทย์ เพียรดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAWIT PIANDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบนวัตกรรมการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดกระบี่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INNOVATION MODEL OF DESTINATION BRANDING OF ECOTOURISM IN MARINE NATIONAL PARK AREA OF KRABI PROVINCE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ วันที่ 23 มกราคม 2560 (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.โสมฤทัย สุนธยาธรและรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2559 ได้รับอนุมัติขยายเวลาส่ง เป็น 17 มกราคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งคณะที่ 207/2562 ลว. 13 พฤศจิกายน 2562
F แจ้งผลสอบ 18 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน (GOOD)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่292/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Image Construction of Marine Destination Branding of Krabi Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association  
สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan   จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan  
Proceeding Paper Volume 2017   Proceeding Paper Issue 1  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-119  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper