2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4480   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. T้hirachaya Chaigasem 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597210009-5  น.ส. อลิศรา ธรรมบุตร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่318/2560 ลว.30 ตุลาคม 2560  
615210039-4  นาย เจตพล ศรีกงพาน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 119/2562  
615210063-7  น.ส. พัทธ์ธีรา ทองอ้ม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณบริหารธุรกิลและการบัญชี ที่ 119/2562  
615210065-3  Mr. LIANG YALUN  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 132/25625 ลว. 19 ก.ค. 62  
577210026-3  น.ส. ดวงชนก วรธิพรหมมา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
577210027-1  นาง มัลลิกา เจแคน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
625210021-4  น.ส. ธัญสุดา ช่อวงศ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะฯ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
625210022-2  น.ส. พลอยวรุณ อุดรศักดิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะฯ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
625210023-0  น.ส. พิมลกานต์ ศรีโคตรฤทธิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
625210057-3  น.ส. ชนิชา หิรัญธนาภัทร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ตามคำสั่งคณะที่ 78/2563  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Image Construction of Marine Destination Branding of Krabi Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association  
สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan   จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan  
Proceeding Paper Volume 2017   Proceeding Paper Issue 1  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-119  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 484-499  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINANT OF DESTINATION BRAND OF KRABI PROVINCE: A CASE OF MARINE NATIONAL PARK AREA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (the 2nd INCBAA) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Regional Business Schools Network (TRBS NET) 
สถานที่จัดประชุม Empress Convention Center, The Empress Chiang Mai, Thailand Hotel, Chiang Mai   จังหวัด/รัฐ Chaing Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 109-124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher e-Proceeding 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper