2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4480   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. T้hirachaya Chaigasem 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210054-0  น.ส. ศิวัชญา บัวสาย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 294/2563 ลว. 1 ธันวาคม 2563  
625210057-3  น.ส. ชนิชา หิรัญธนาภัทร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    ตามคำสั่งคณะที่ 78/2563  
625210023-0  น.ส. พิมลกานต์ ศรีโคตรฤทธิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
625210022-2  น.ส. พลอยวรุณ อุดรศักดิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะฯ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
625210021-4  น.ส. ธัญสุดา ช่อวงศ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งแต่งตั้งคณะฯ ที่ 77/2563 ลว. 12 พฤษภาคม 2563  
597210009-5  น.ส. อลิศรา ธรรมบุตร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่318/2560 ลว.30 ตุลาคม 2560  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ AN INNOVATIVE MODEL FOR ECOTOURISM ATTRACTION ON DESTINATION BRANDING IN MARINE NATIONAL PARK AREA OF KRABI PROVINCE, THAILAND  
ชื่อวารสาร International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Limited (TJPRC PVT. LTD.),  
ISBN/ISSN ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 June 2020 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 11301–11326   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 484-499  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINANT OF DESTINATION BRAND OF KRABI PROVINCE: A CASE OF MARINE NATIONAL PARK AREA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (the 2nd INCBAA) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Regional Business Schools Network (TRBS NET) 
สถานที่จัดประชุม Empress Convention Center, The Empress Chiang Mai, Thailand Hotel, Chiang Mai   จังหวัด/รัฐ Chaing Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 109-124  Proceeding Paper Editors/edition/publisher e-Proceeding 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Image Construction of Marine Destination Branding of Krabi Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 7th World Tourism Conference and 21st International Joint World Cultural Tourism Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Cultural Tourism Association and World Tourism association  
สถานที่จัดประชุม Machida Campus, J.F. Oberlin University, Tokyo, Japan   จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan  
Proceeding Paper Volume 2017   Proceeding Paper Issue 1  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-119  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper