2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DETERMINANT OF DESTINATION BRAND OF KRABI PROVINCE: A CASE OF MARINE NATIONAL PARK AREA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (the 2nd INCBAA) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Regional Business Schools Network (TRBS NET) 
     สถานที่จัดประชุม Empress Convention Center, The Empress Chiang Mai, Thailand Hotel, Chiang Mai  
     จังหวัด/รัฐ Chaing Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 109-124 
     Editors/edition/publisher e-Proceeding 
     บทคัดย่อ This paper propose determining factor in destination branding Marine National Park Area located in Krabi Province. The factors include destination meaning, destination identity, destination personality, destination image, destination equity, perceive destination value, destination commitment and attractant, destination logos, and tourism character using PECT analysis. In addition, when considering each conceptual factor of destination branding in marine national park area of Krabi province, the order could be sorted according to the weight of factor from descending order as follows.  
ผู้เขียน
577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0