2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ AN INNOVATIVE MODEL FOR ECOTOURISM ATTRACTION ON DESTINATION BRANDING IN MARINE NATIONAL PARK AREA OF KRABI PROVINCE, THAILAND  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Limited (TJPRC PVT. LTD.),  
     ISBN/ISSN ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 11301–11326  
     บทคัดย่อ This article aims is to create an innovative model for ecotourism attraction on branding destination in marine national park area of Krabi province. This research is using Structural Equation Modeling (SEM) by M-PLUS program to develop a model of the factors influencing ecotourism and destination branding. The data were collected from 400 samples from tourists visiting marine national park area of Krabi Province. This study formulated a final structural model according to the tourist opinions from Krabi Province, Thailand, as element of tourism behavior in marine national park area of Krabi province consisted of the following 5factors: 1) Information perception factor. 2) Cultural factors. 3) Social factors 4) Psychological factors and 5) Marketing factors.Elements of branding destination of marine national park area of Krabi province consisted of the following 9 factors:1) Branding Destination Meaning 2) Branding Destination Identity3) Branding Destination Personality4) Branding Destination Image5) Branding Destination Equity6) Perceive Branding Destination Value7) Branding Destination Commitment and Attraction8) Branding Destination Logos and 9) Branding Destination Tourism Character. Elements of ecotourism management of marine national park area of Krabi province consisted of the following 4 factors:1)Area 2) Management 3) Activities and processes and 4) Participation.  
     คำสำคัญ Innovative Model, Ecotourism, Destination Branding, Marine National Park, Krabi Province & Thailand  
ผู้เขียน
577210019-0 นาย ธนะวิทย์ เพียรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0