2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคำนวณและการทดสอบค่าสัมประสิทธิทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 เพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 
     ถึง 30 มกราคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 46 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 6-12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาเพื่อหาเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมันสำปะหลังต้องอาศัยข้อมูลจากหลายงานทดลอง ซึ่งใช้ทรัพยากรสูงและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น การศึกษาแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกวันปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ยังขาดค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังซึ่งข้อมูลแสดงลักษณะประจำพันธุ์ที่กำหนดการแสดงออกของพืชแต่ละพันธุ์ จึงจำเป็นต้องทำการคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลตัวป้อนก่อนการประยุกต์ใช้แบบจำลอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ดำเนินการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ต้นฤดูฝน) และ 10 พฤศจิกายน 2558 (ปลายฤดูฝน) และปลูกมันสำปะหลังที่บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2557 (ปลายฤดูฝน) แต่ละวันปลูกมี 4 แปลง บันทึกข้อมูลดินก่อนการปลูก ข้อมูลฟ้าอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศ ข้อมูลการจัดการ เช่น วันปลูก วันเก็บเกี่ยว เป็นต้น และข้อมูลพืช ได้แก่น้ำหนักแห้งของแต่ละส่วนของมันสำปะหลัง ทำการคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลตัวป้อนให้กับแบบจำลอง พบว่าแบบจำลองให้ข้อมูลน้ำหนักแห้งได้ดี แต่ยังจำเป็นต้องทดสอบศักยภาพของแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยข้อมูลจากงานทดลองที่มากกว่านี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร  
ผู้เขียน
577030014-2 นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0