2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม 
     จังหวัด/รัฐ นครพนม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 55-66 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา แบบType I (Richey & Klein 2005) การศึกษา ระยะที่ 1 ออกแบบและพัฒนา (Product design and development) มุ่งเน้นในการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกใช้วิธีการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การวิจัยเอกสาร(Document Analysis) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey) ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 1)ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 คน โดยใช้แบบศึกษาสภาพบริบท การเรียนการสอน 2)ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้บนออนไลน์เชิงรุก จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสำรวจเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เชิงรุก ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ ด้านการออกแบบ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านดงกลางที่เรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบ 4 พื้นฐานได้แก่ (1) พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ (2)พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (3)พื้นฐานทางด้านศาสตร์การสอน และ(4)พื้นฐานด้านบริบท 2) กรอบแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน คือ (1) การกระตุ้นเมนทอลโมเดล (2) การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญาและการสร้างเมนทอลโมเดล (3) การส่งเสริมพัฒนาเมนทอลโมเดล (4) การส่งเสริมและช่วยเหลือการสร้างเมนทอลโมเดล  
ผู้เขียน
575050025-1 น.ส. จิราภรณ์ ตลับเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0