2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seed priming improves germination of fresh and artificial aged seeds of supersweet corn (Zea mays L. saccharata) by the enhancement of antioxidative mechanism and change in carbohydrate metabolism  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน July_August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า To be assigned 
     บทคัดย่อ Poor stand establishment is one of the major problems in supersweet corn (Zea mays L. saccharata) production. In this study, four priming methods were investigated for the improvement of the low seed vigor of supersweet corn. Fresh and artificially accelerated aged (AA aged) seeds of Hi-brix53 (hybrid) and open pollinated F3 of ATS5 (OP) were primed for 12 hours with distilled water (H2O), 0.33% wood vinegar (WV), 0.59% NaCl and 1.12% CaCl2, to explore the effects of the different seed priming methods on physiological and biochemical changes in the seed during the imbibition stage. The results showed that percentage germination was significantly improved in both fresh and AA aged seeds of both corn varieties after priming, with the WV treatment significantly increasing the germination percentage in fresh hybrid seed. The priming treatments significantly reduced the malondialdehyde content in fresh hybrid, AA aged hybrid and fresh OP seeds. The activity of antioxidant enzymes, ascorbate peroxidase (APX), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) varied in both the fresh or AA aged seeds of the hybrid and OP varieties, but APX was distinguished for the modulation of the oxidative stress in the supersweet corn seed. However, sugar metabolism, determined by invertase and amylase activities, was suppressed in the fresh hybrid seed but there was a varied response in the fresh OP seed.  
     คำสำคัญ Zea mays L. saccharata, oxidative stress, carbohydrate metabolism, priming 
ผู้เขียน
575030075-8 Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0