2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Optimization of microRNAs extraction from heparinized whole bloods for miRNA quantitation by real-time PCR (การสกัดไมโครอาร์เอ็นเอจากเลือดที่ผสมเฮปพารินเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอด้วย real-time PCR) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา 
     สถานที่จัดประชุม หอประชุมพญางำเมือง 
     จังหวัด/รัฐ พะเยา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มกราคม 2561 
     ถึง 26 มกราคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เล่ม proceeding 
     Issue (เล่มที่) อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เล่ม proceeding 
     หน้าที่พิมพ์ อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เล่ม proceeding 
     Editors/edition/publisher อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เล่ม proceeding 
     บทคัดย่อ ไมโครอาร์เอ็นเอ (microRNAs) เป็นหนึ่งเครื่องหมายโมเลกุล (biomarker) ที่สำคัญสำหรับการหาความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ เช่น วัณโรคหรือมะเร็ง แต่การสกัด microRNAs ด้วยวิธีทั่วไปจากเลือดที่ผสมสารกันเลือดแข็งชนิด heparin จะปนเปื้อนด้วยสารรบกวนที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นผลให้การตรวจวัดด้วยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ (Real-time Polymerase Chain Reaction) ลดประสิทธิภาพลง การศึกษานี้ต้องการลดการรบกวนของ heparin โดยใช้ชุดสกัด microRNAs แบบคอลัมน์ร่วมกับการใช้เอนไซม์อีก 2 ชนิด คือเอนไซม์ DNase I กับเอนไซม์ heparinase II ที่มาจากแบคทีเรียชนิด Flavobaterium heparinase เพื่อกำจัดสารไม่พึงประสงค์ที่ปนเปื้อนในระบบ เช่น ดีเอ็นเอ, heme, Immunoglobulin G และ heparin ผลการศึกษาทดลองพบว่าสามารถลดประสิทธิภาพของสารยับยั้ง PCR และสามารถตรวจวัดระดับการแสดงออกของ microRNAs เป้าหมายได้ (Cycle threshold value = 16-24) คำสำคัญ : PCR inhibitors, heparin, heparinase II (MicroRNA becomes one of the most important diagnostic biomarker of several diseases such as tuberculosis or cancer. However, microRNA extraction from whole blood containing heparin causes contamination of unavoidable inhibitors that interferes real-time PCR and result in loss of microRNAs cycle threshold value. Thus, this study aimed to minimize the effect of heparin that interference in the PCR by either used microRNAs extraction kit column and then co-incubation a couple of enzyme are Dnase I enzyme and heparinase II enzyme, from Flavobaterium heparinase. The results showed that the optimized method could minimize the effect of PCR inhibitors and increase efficiency of the detection to the detectable cycle threshold value (cycle threshold value = 16-24). Keywords: PCR inhibitors, heparin, heparinase II) 
ผู้เขียน
565070012-7 น.ส. สุกัญญา คำหมั่นทูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0