2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจระดับความเข้มข้นไอโอดีนในน้ำนมดิบของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-0369 
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 264-270 
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของไอโอดีนในน้้านมดิบในแต่ละภูมิภาค ที่แตกต่างกันของประเทศไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้านมดิบถังรวมใน 6 ภูมิภาค น้าน้้านมที่ได้จากการเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของไอโอดีนในน้้านมโดย inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS 7500serie) และวิเคราะห์องค์ประกอบน้้านมโดย เครื่อง Milkoscan FT6000 จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ภาคตะวันออกมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของไอโอดีนใน น้้านมดิบสูงที่สุด และต่้าที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (276.33 และ 117.00 ไมโครกรัม/ลิตร ตามล้าดับ; P<0.01) โดยพบว่าน้้านมดิบของภาคเหนือมีองค์ประกอบน้้านม (ไขมัน โปรตีน แลคโต๊ส ของแข็งไม่รวมไขมัน ของแข็งรวม) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศ (4.67, 3.02, 4.90, 8.62, และ 13.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ; P<0.01) ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางในการน้าไอโอดีน เสริมในอาหารโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณไอโอดีนในน้้านมและแก้ปัญหาการขาดไอโอดีนของเด็กในวัยเรียน 
     คำสำคัญ ไอโอดีน, องค์ประกอบน้ำนม, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ผู้เขียน
565030020-2 น.ส. นวลนพมล ศรีอุทัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0