2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้องของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
     ISBN/ISSN 0867-0884 
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความปริทัศน์นี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างสภาพปัญหา ความต้องการ ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 3 กลุ่ม ใน 14 จังหวัด ตามแผนระยะ 4 ปี ในช่วงพุทธศักราช 2561-2564 และสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขา โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความสอดคล้องเพื่อให้เห็นถึงประเด็นที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจนรวมทั้งนำมาเชื่อมโยงกับสาขาวิชาการจากสภาวิจัย เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน และนำไปสู่การแก้ไขตามศาสตร์สาขาที่เหมาะสม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และแนวทางกระบวนการจัดหมวดหมู่ (Classification Approach) ผลจากการศึกษา พบว่า สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจำนวน 3 ยุทธศาสตร์จากสภาพปัญหา และความต้องการ 4 ด้าน มีประเด็นปัญหาที่ไม่มีการระบุแนวทางแก้ไข 4 ประเด็น สอดคล้องกับ 11 สาขา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ จากสภาพปัญหา และความต้องการ 8 ด้าน มีประเด็นปัญหาที่ไม่มีการระบุแนวทางแก้ไข 8 ประเด็น สอดคล้องกับ 10 สาขา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีจำนวน 3 ยุทธศาสตร์จากสภาพปัญหา และความต้องการ 6 ด้าน มีประเด็นปัญหาที่ไม่มีการระบุแนวทางแก้ไข 15 ประเด็น สอดคล้องกับ 12 สาขา 
     คำสำคัญ สภาพปัญหา ความต้องการ ยุทธศาสตร์ สำนักบริหาร กลุ่มจังหวัด  
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0