2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597080013-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นวพล แก้วสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAWAPON KEWSUWUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Research Recommendation System for Southern Thailand Development 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560, ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 364/2560 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ธันวาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้องของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 0867-0884  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN 0857 - 5428 (Print), 2586 - 8489 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2562 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ISBN/ISSN 0859-1113  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 25   ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ ความต้องการสารสนเทศของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ (Information Needs of Researchers on Research for Southern Thailand Development) 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ISBN/ISSN 1905 - 162X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5
ชื่อบทความ Knowledge Organization on the Research for Development of Southern Thailand  
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences@UAE 
ISBN/ISSN 1818-7803 (Online) , 1816-949X (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6
ชื่อบทความ THE DEVELOPMENT OF RESEARCH RECOMMENDATION SYSTEM FOR SOUTHERN THAILAND DEVELOPMENT 
ชื่อวารสาร International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AIRCC Publishing 
ISBN/ISSN 0975-5586 (Online), 0975-5926 (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7
ชื่อบทความ Knowledge System Management on the Research for Development of Southern Thailand 
ชื่อวารสาร TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science. 
ISBN/ISSN 2217-8309 (Print), 2217-8333 (Online).  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 November 2019 
ปีที่ Vol.8  ฉบับที่ No.4 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sukhothai Thammathirat Open University  
สถานที่จัดประชุม Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai Thammathirat Open University  จังหวัด/รัฐ Nonthaburi Thailand  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 332-345  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Wipawin, N. and Smith, T.J., The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society : Sukhothai Thammathirat Open University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ โปรแกรมระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้  
ประเภท ลิขสิทธิ์  เจ้าของสิทธิ์ นวพล แก้วุสวรรณ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น  
วันที่ยื่นคำขอ 17 มิถุนายน 2562  เลขที่คำขอ 375722 
วันที่ได้รับ 11 กรกฎาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์  รลข.01/ว1.8094 

การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ
รายละเอียด Participated in the 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2560 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม อบรมสัมนา  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 19 May 2019  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 May 2019 
สถานที่ไป Sungkyunkwan University 
เมือง Seoul  ประเทศ South Korea