2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความต้องการสารสนเทศของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ (Information Needs of Researchers on Research for Southern Thailand Development) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
     ISBN/ISSN 1905 - 162X 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article aims to explore information needs of researchers involved with Southern Thailand development. The samplings were (1) 327 researchers from 78 organizations who involved with Southern Thailand development research and (2) 3 representatives; director of Strategy Management office or province chief or stakeholder or officer from 3 Southern province groups management as Thai gulf, Andaman and Southern border. Research instruments were (1) 5-rating scale information needs survey with 0.72 of entire reliability value and (2) semi structure interview form including informant information as characteristics, context and Southern province group management, information needs and Southern knowledge confirmation, situations and needs in Southern development, and budgets used in managing Southern province groups enhancing development advantages. Mix method was employed to analyze the data as (1) frequency, percentage, average and standard deviation was used to analyze the data from the survey (2) content analysis was used to analyze the data from the interview. The findings were 1. Information needs regarding basic information aspect, it was found that overall needs of system design and development was high especially the system functions on searching for available research area (scope on data collecting or research area), searching for research titles based on research population and showing research backgrounds or problems. The least preferable system function was searching for evaluating experts or research advisors. 2. Information needs regarding additional information aspect, it was found that overall needs of system design and development was high. The most preferable system functions were searching for research titles according to Southern province group (Southern border/Thai gulf/Andaman), searching for related research titles from references, searching for research titles from research area and showing research summaries. The least preferable system functions were searching for research titles according to data collecting methods. 3. Needs, opinions and suggestions from interview were 3.1 The body of knowledge in each group has to be confirmed clearly whether it is needed to gain more knowledge, or it already has some knowledge in order to continue conducting research or innovations. 3.2 Each group would like to apply university research into practice, yet there were limitations found as dissemination, insufficient information, being unable to apply research findings, budgeting and copy rights.  
     คำสำคัญ Information needs, Researchers, Research for development, Southern of Thailand 
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0