2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ โปรแกรมระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้
ประเภท ลิขสิทธิ์
วันที่ยื่นคำขอ 17 มิถุนายน 2562
วันที่ได้รับ 11 กรกฎาคม 2562
เลขที่คำขอ 375722
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ รลข.01/ว1.8094
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 80%
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 80%
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ นวพล แก้วุสวรรณ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
คำสำคัญ โปรแกรม, ระบบการให้คำแนะนำ, การวิจัยเพื่อการพัฒนา, ภาคใต้
เจ้าของผลงาน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [เจ้าของผลงานหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์