2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     ISBN/ISSN 0859-1113 
     ปีที่ 25  
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article represents findings from analyzing and knowledge structure management regarding Southern development research in the past 10 years from January 2007 to December 2017 which published on TNRR and ThaiLIS of 78 organizations. The objective is to study the relationship between the mentioned research and administration and development of 3 Southern province groups strategies according to a 4-year strategic plan (2018-2021). The study portrayed overview of research knowledge structure, concerns, trends, administration guidelines, and solution guidelines related to administration and development of 3 Southern province groups strategies which were able to be applied for further research and resolved the problems properly. This research employed qualitative method using content analysis and followed knowledge organization procedure using classification approach. It was found that knowledge structure consists of 2 domains, 9 classes, 57 concepts, and 207 sub-concepts as follows; 1) 2 domains were research aspects domain and research work domain. 2) Research aspects domain is a set of knowledge related to administration and development of 3 Southern province groups strategies context and consists of 6 classes, 31 concepts in each class, and 95 sub-concepts in each concept. 3) Research work domain is a set of knowledge related to Southern development research context and consists of 3 classes which are 1) research papers 2) basic information 3) other related information. In each class, there are 26 concepts and 112 sub-concepts in each concept.  
     คำสำคัญ Knowledge Structure, Research for Southern Development, Administration Strategies, Development of Province group  
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0