2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ THE DEVELOPMENT OF RESEARCH RECOMMENDATION SYSTEM FOR SOUTHERN THAILAND DEVELOPMENT 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Scipus, EBSCO, CSEB, Scribd, GetCITED, ULRICHSWEB, pubget BETA, CiteSeer, Docstoc, Pubzone, PKP, Worldcat, CNKI, AJD ) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร AIRCC Publishing 
     ISBN/ISSN 0975-5586 (Online), 0975-5926 (Print) 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The research was to identify needs on design and development of a research recommendation system for 14 southern province Thailand development. The system employs semantic search function, research system structure and scope of knowledge during January 2008 to December 2017. 3,873 entries had been gathered from Thai Library Integrated System (ThaiLIS), Thai National Research Repository (TNRR), and Southern universities research database by employing textual analysis and knowledge organization focusing on Classification Approach and categorization which main topics are sorted and categorized. To develop ontology, it applies knowledge engineering concept and using Protégé Ontology Editor version 3.5 beta and version 5.5 beta to process the data for the accurate system development according to user-centered design concept. The study findings were the developed system is able to support information exchange, information retrieval, and research search and to decrease research redundancy and unnecessary budgeting. Moreover, the system could possible enhance conducting more innovations, confirming experts in the area, showing research trends, and showing research results on related fields, strategies, and problems which leads to the Southern developments extensively. After the implementation, the users’ overall opinions and satisfaction was at a high level (x-bar = 4.14, S.D = 0.14) and information retrieval efficiency of system was at a good level (overall = 0.70-0.88) with 0.70 accuracy, 0.78 recall, 0.88 precision, and 0.82 F-measure. 
     คำสำคัญ Research recommendation system, southern Thailand development, research for development, information and knowledge management, Ontology.  
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0