2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge Organization on the Research for Development of Southern Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences@UAE 
     ISBN/ISSN 1818-7803 (Online) , 1816-949X (Print) 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study aims to create a knowledge structure according to the research for development of Southern Thailand in the past 10 years from 2008- 2018. The research data was from 78 departments of Thai National Research Repository (TNRR) and Thai Library Integrated System (ThaiLIS). Content analysis and classification approach has been applied to this qualitative research. It was found that the knowledge structure consists of 2 domains, 32 classes, 227 concepts, and 681 sub-concepts.  
     คำสำคัญ Knowledge Organization, Knowledge structure, Research for development, Southern province group, Knowledge domain.  
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0