2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3885   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. กันยารัตน์ ดัดพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kanyarat Dadphan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667080011-7  Mrs. ANITA TRI WIDIYAWATI   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 605/2566  
657080013-2  นาง อรนิต เชี่ยวเวทย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2565  
647080002-6  น.ส. ณัฐนันท์ ตาสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of the Belief Culture Ontology and Its Application: Case Study of the GreaterMekong Subregion 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 
ISBN/ISSN ISBN 978-3-319-15615-6  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 January 2015 
ปีที่   ฉบับที่ 8943 
เดือน 14 April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า Chapter 22  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความต้องการใช้บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้องของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 0867-0884  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2559 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบองค์ประกอบเมทาดาทา VRA Core กับคุณลักษณะภาพจิตรกรรมฝาผนังและพฤติกรรมของผู้ใช้ 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ธันวาคม 2562 
ปีที่ 37   ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN 0857 - 5428 (Print), 2586 - 8489 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2562 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ISBN/ISSN 0859-1113  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 25   ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความต้องการสารสนเทศของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ (Information Needs of Researchers on Research for Southern Thailand Development) 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ISBN/ISSN 1905 - 162X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge Organization on the Research for Development of Southern Thailand  
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences@UAE 
ISBN/ISSN 1818-7803 (Online) , 1816-949X (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการทำรายการ RDA ของบรรณารักษ์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-015X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ THE DEVELOPMENT OF RESEARCH RECOMMENDATION SYSTEM FOR SOUTHERN THAILAND DEVELOPMENT 
ชื่อวารสาร International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AIRCC Publishing 
ISBN/ISSN 0975-5586 (Online), 0975-5926 (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge System Management on the Research for Development of Southern Thailand 
ชื่อวารสาร TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science. 
ISBN/ISSN 2217-8309 (Print), 2217-8333 (Online).  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 November 2019 
ปีที่ Vol.8  ฉบับที่ No.4 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of Ontology for Knowledge of Traditions Common Culture of Countries in the Greater Mekong Subregion 
ชื่อวารสาร Informatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basal, Switzerland) 
ISBN/ISSN ISSN 2227-9709  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 August 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sukhothai Thammathirat Open University  
สถานที่จัดประชุม Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai Thammathirat Open University  จังหวัด/รัฐ Nonthaburi Thailand  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 332-345  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Wipawin, N. and Smith, T.J., The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society : Sukhothai Thammathirat Open University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Information Features of Isan murals painting 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1899  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัด/รัฐ นครนายก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 49  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Information Behavior of Maternal and Child among of Pregnancy and Motherhood with Pre School Children 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1353-1360  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ โปรแกรมระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้  
ประเภท ลิขสิทธิ์  เจ้าของสิทธิ์ นวพล แก้วุสวรรณ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น  
วันที่ยื่นคำขอ 17 มิถุนายน 2562  เลขที่คำขอ 375722 
วันที่ได้รับ 11 กรกฎาคม 2562  เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์  รลข.01/ว1.8094 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ICH Knowledge Organization Systems based on Thesaurus Concept 
ชื่อรางวัล Best Paper Award 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The IEEE Technical Committee on Digital Libraries (TCDL)  วันที่รับมอบรางวัล 11 ธันวาคม 2556 
สถานที่จัด Le Méridien Bangalore Bangalore  ประเทศ/รัฐ Karnataka - 560 052, India.