2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Information Features of Isan murals painting 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1899 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this study was to analyze the characteristics of the information of the Isan mural painting. Documents Analysis was the method for gathering information from literature review such as handbook thesis and research papers related to murals painting in the Northeast region in Thailand. The characteristics of Isan mural painting was further divided into three main areas of the features of information: content, context, and structure area including 13 elements. The details are as follow: 1) Content area which include image title and topic 2) Context area including time period, name of the owner temple and address of owner temple, history of mural painting, mural painters, schools of painting, producer and 3) Structure area including sequence of mural, position of mural, painting style, color principles, type of color, special effects. 
ผู้เขียน
595080028-9 น.ส. สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0