2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge System Management on the Research for Development of Southern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science. 
     ISBN/ISSN 2217-8309 (Print), 2217-8333 (Online). 
     ปีที่ Vol.8 
     ฉบับที่ No.4 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Knowledge system management, knowledge structure, research for development, southern province group, knowledge domain. 
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0