2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sukhothai Thammathirat Open University  
     สถานที่จัดประชุม Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai Thammathirat Open University 
     จังหวัด/รัฐ Nonthaburi Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2561 
     ถึง 19 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 332-345 
     Editors/edition/publisher Wipawin, N. and Smith, T.J., The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society : Sukhothai Thammathirat Open University 
     บทคัดย่อ This research is to improve the research structure with fourteen southern provinces of Thailand. It has been published since January of 2551 (2008) to December 2560 (2018) by use the scope of knowledge structure, as following twelve branches academic affairs of the National Research Council. This research is qualitative research by synthesize the knowledge content of 3,873 research papers and confirming the knowledge structure by using 24 specialists. The result of the research found twelve majors section in scoping the knowledge structure to improved the southern such as Education, Agriculture and Biology, Information Technology and Communication Arts, Law, Philosophy, Political science and Public Administration, Physical Science and Math, Science, Medical Science, Chemical Science and Pharmacy, Engineering and Industrial Research, Economics and Including Sociology. In each major section will including subcategories and group 
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0