2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
     ISBN/ISSN 0857 - 5428 (Print), 2586 - 8489 (Online) 
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล และจัดโครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2551 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ทำการเผยแพร่และปรากฏในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย และเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย จำนวน 2,187 เรื่อง จาก 78 หน่วยงาน เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างงานวิจัย กับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 3 กลุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และดำเนินตามหลักการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization) โดยเลือกใช้แนวทางกระบวนการจัดหมวดหมู่ (Classification Approach) ผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างความรู้ (Knowledge structure) ประกอบด้วย 2 ชุดความรู้ (Domain) 14 หมวดใหญ่ (Classes) 108 แนวคิดหลัก (Concept) และ 232 แนวคิดย่อย (Sub-concept) 1) ชุดความรู้ (Domain) จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดความรู้ประเด็นวิจัย (Research aspects domain) และชุดความรู้งานวิจัย (Research work domain) 2) ชุดความรู้ประเด็นวิจัย (Research aspects domain) หมายถึง ชุดความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 11 หมวดใหญ่ (Classes) ภายใต้หมวดใหญ่ ประกอบด้วย 82 แนวคิดหลัก (Concept) และภายใต้แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 120 แนวคิดย่อย (Sub-concept) 3) ชุดความรู้งานวิจัย (Research work domain) หมายถึง ชุดความรู้ที่เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ (Classes) ได้แก่ 1) เอกสารงานวิจัย 2) ข้อมูลพื้นฐาน 3) ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หมวดใหญ่ ประกอบด้วย 26 แนวคิดหลัก (Concept) และภายใต้แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 112 แนวคิดย่อย (Sub-concept) 
     คำสำคัญ 1. โครงสร้างความรู้ 2. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 3. สภาพปัญหา 4. ความต้องการ 5. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ผู้เขียน
597080013-6 นาย นวพล แก้วสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0