2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ High Origin of the Recurrent Branch of Median Nerve: A Case Report and Its Clinical Importance 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมราวินทรา พัทยา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 19 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่) 1905-8748 
     หน้าที่พิมพ์ 91 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The recurrent branch of the median nerve is the branch of the median nerve which supplies the thenar muscles. It usually passes distal to the transverse carpal ligament. Anatomic variations of the recurrent branch of the median nerve are described in the literatures. The aim of this study was to report the anatomic variation of the position of the recurrent branch of the median nerve. A high origin of recurrent motor branch of the right median nerve was presented from a 67-year-old Thai male cadaver. The recurrent motor nerve was branched from the median nerve at 2.4 cm proximal to the proximal border of the deep transverse carpal ligament. Then it radially lay parallel to the median nerve through the deep transverse carpal ligament and supplies the thenar muscle at the point just distally to the distal border of the deep transverse carpal ligament. This branch prone to have injury in radial side surgical approach. Surgeon should carefully explore and consider this motor branch whenever they dissect or operate the median nerve such as in carpal tunnel surgery, flexor carpi radialis surgery or distal end radius surgery. 
ผู้เขียน
587070001-8 นาย จารุพล มหิโพด [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0