2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ADOSH- software with graphic user interface for analysis and design of truss structures 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Civil Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร A. Kaveh Professor of Structural engineering, Iran University of Science and Technology 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 273–286 
     บทคัดย่อ In this article, Analysis and Design Optimization of truss Structures using meta-Heuristics (ADOSH) software for truss structural analysis and optimization has been developed to solve truss optimization problems with shape and sizing design variables. Graphical user interface (GUI) of the software is designed to simplify the work process of designers. The software was developed based on MATLAB programming language. Designers can easily analyze and approximate optimum solutions of a truss structure with or without computer programming background. Moreover, user-defined design variable decoding, user-defined optimizers as well as interfacing with another standalone application are also supported for more advanced design. 
     คำสำคัญ Truss optimization; finite element analysis; MATLAB codes; meta-heuristics 
ผู้เขียน
587040020-2 นาย นที พนากานต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0