2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาลักษณะพื้นผิวของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งที่เนื้อฟันน้ำนมภายหลังการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ ในห้องปฏิบัติการ An in vitro Study of Surface Characteristics of SDF-induced Arrested Dentine Caries.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 
     ถึง 1 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 807-816 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aimed to examine characteristics and minerals components of surface of arrested dentinal caries after silver diamine fluoride (SDF) or silver nitrate (AgNO3) application. Four primary molars with dentinal caries on occlusal surface were studied. Each tooth was separated into 6 groups, including three sound dentine (group 1: un-treated, group 2: SDF, and group 3: AgNO3) and three dentinal caries groups (group 4: un-treated, group 5: SDF, and group 6: AgNO3). The specimens were kept at relative humidity 100% and 37oC for 7 days. Surface characteristics were evaluated by scanning electron microscope and minerals component analysis, including calcium/phosphorus (Ca/P) and fluoride (F). Sound dentine in groups 2 and 3 and carious dentine in groups 5 and 6 became discoloration and harden. However, SDF application on dentine caries showed better results over the AgNO3 application, regarding both more compacted surface structure and higher F and Ca/P ratios. Findings from this in vitro study support results from previous studies on the use of SDF in management of dentinal caries progression in primary teeth.  
ผู้เขียน
585130018-4 นาย ปณวัตร์ ชาวโยธา [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 9 มีนาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 10