2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ CHRONIC EFFECTS OF THAI BLACK RICE EXTRACT INGESTION ON BLOOD LIPID PROFILES IN THAI SUBJECTS WITH DYSLIPIDEMIA: A PILOT STUDY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Research for Social Devotion In Commemoration of the 50th Anniversary of KhonKaen University, Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม KhonKaen University 
     สถานที่จัดประชุม KhonKaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen University, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 
     ถึง 23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) January,22-23,2015 
     Issue (เล่มที่) January,22-23,2015 
     หน้าที่พิมพ์ 224-225 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Black rice extract is the natural product that contains dietary fiber and antioxidant especially anthocyanin. Anthocyanin has hypocholeslerolemic effect that may improve dyslipidemia which is one of the major risk factors of cardiovascular diseases. However, there is no study investigating the effects of Thai Black rice extract ingestion on blood lipid profiles in Thai subjects with dyslipidemia. Objectives: To investigate the chronic effects of Thai black rice extract ingestion on fasting blood lipid profiles in Thai subjects with dyslipidemia. Methods: Ten dyslipidemia subjects (9 women and 1 men, aged 48.93±1.30 years) with dyslipidemia were randomly divided into two groups (n=5/group). They ingested 3 capsules (1 capsule contained 400 mg of black rice extract, 0.86 mg. of anthocyanin) or placebo three times per day for 35 days. After overnight fasting, resting heart rate, blood pressure, blood chemistry (lipid profiles, glucose and hsCRP) and anthropometric parameters (body mass, body height, body mass index and waist and hip circumferences) were measured before and after 35-day ingestion of Thai black rice extract or placebo. Results: In Thai Black rice extract ingestion group, the total cholesterol (200.8±12.7, 192.2±12.1 mg/dL, p0.01) and glucose (94.2±3.08, 81.0±5.16 mg/dL, p0.01) levels of fasting blood were decreased after the ingestion. However there were no significant differences in all parameters between the groups. Moreover, hsCRP concentration did not change after the ingestion in both groups. Conclusions: These results suggest that Thai Black rice extract had tendency to improve lipid profiles in Thai subjects with dyslipidemia. Further study investigating the chronic effect of Thai Black rice extract ingestion on lipid profiles and related parameters with a larger number of Thai subjects with dyslipidemia is needed. The unaltered hsCRP concentration may primarily imply that Thai Black rice extract ingestion did not cause general inflammation.  
ผู้เขียน
547100025-5 น.ส. นันทยา กระสวยทอง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0