2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Correlations Between Insulin Resistance and Serum Lipid Profile in Thai Dyslipidemic Participants.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 45th PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND ANNUAL MEETING: "Translational Physiology: Implications in Health and Disease" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND 
     สถานที่จัดประชุม The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Khon Kaen, Thailand. 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2560 
     ถึง 8 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 6-8 December,2017 
     Issue (เล่มที่) 6-8 December,2017 
     หน้าที่พิมพ์ 62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract Insulin resistance is a pathological condition in which cells fail to respond normally to the hormone insulin. The correlation of insulin resistance and blood lipid profile are controversial. This study was set to test the relationship between insulin resistances and serum lipid profile in Thai dyslipidemic participants. Fifteen dyslipidemic participants (13 women and 2 men, aged 49±4.35 yr, body mass index 27.2±3.55, waist-to-hip ratio 0.88±0.04, percent of body fat 39.01±8.05 % and mean arterial pressure 93.42±7.96 mmHg.) were studied. Blood samples were collected after overnight fasting 8 hours to measure lipid profile, glucose, and insulin level. Serum lipid profiles were analyzed using a Reflotron (ReflotronPlus, Boehringer Mannheim, Germany). Blood glucose concentration was measured using a glucose analyzers (YSI 2300 STAT PLUSTM). The concentration of serum insulin was analyzed using a radio immunoassay kit. Insulin resistance index was calculated using Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR (Fasting insulin (mIU/L)xfasting glucose(mg/dL)] /405). These participants had abnormal lipid profile and lipid ratio (total cholesterol (TC) 200.529.6 mg /dL,triglycerides (TG) 175.978.00 mg /dL, low density lipoprotein cholesterol (LDL-c) 126.428.2 mg /dL, high density lipoprotein cholesterol (HDL-c) 50.4116.23 mg /dL. ,TC /HDLc ratio 4.271.10 and TG /HDL-c ratio 4.122.59). They also had high fasting serum insulin level (15.310.6 uIU/ml), and HOMA-IR score (3.593.01), but normal fasting blood glucose (90.619.5 mg /dL).They had positive correlation between HOMA-IR and serum insulin and (r =0.95,p<0.01) and fasting blood glucose (r=0.6, p<0.05). However, we do not find the correlation between lipid profile and insulin resistancein these patients. The results of this study suggest that lipid profile and insulin resistance are independently affected in dyslipidemic patients. However, fasting blood glucose concentration shows normal. This could be due to moderate insulin resistance and middle age. 
ผู้เขียน
547100025-5 น.ส. นันทยา กระสวยทอง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0