2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ GSH-doped GQDs using citric acid rich - lime oil extract for highly selective and sensitive determination and discrimination of Fe3+ and Fe2+ in the presence of H2O2 by fluorescence “turn-off” sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร RSC advances 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal Society of Chemistry  
     ISBN/ISSN ISSN 2046-2069 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 10148-10157 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ fluorescence sensor, iron speciation, glutathione doping, graphene quantum dots, citric acid, lime oil extract, water sample 
ผู้เขียน
585020086-0 น.ส. ขนิษฐา แสนวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0