2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585020086-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขนิษฐา แสนวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHANITTA SAENWONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีความจำเพาะและสภาพไวสูงสำหรับตรวจวัดเฟอร์ริกไอออนและหาปริมาณเฟอร์รัสไอออนในสภาพที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำตัวอย่าง โดยใช้กราฟีนควอนตัมดอทจากสารสกัดน้ำมันมะนาวเสริมกับกลูตาไธโอน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SELECTIVE FLUORESCENCE SENSOR FOR HIGHLY FE3+ -SENSITIVE DETECTION AND DETERMINATION OF FE2+ IN THE PRESENCE OF H2O2 IN WATER SAMPLE USING GSH DOPED GQDS FROM PYROLYSIS OF LIME OIL EXTRACT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กันยายน 2560 คำสังคณะวิทยาศาสตร์ที่ 641/2560 ลว 17 ส.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 กันยายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 90/2561 ลว 15 ม.ค. 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 กุมภาพันธ์ 2561
F แจ้งผลสอบ 16 กุมภาพันธ์ 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 มีนาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 576/2559 ลว 14 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ GSH-doped GQDs using citric acid rich - lime oil extract for highly selective and sensitive determination and discrimination of Fe3+ and Fe2+ in the presence of H2O2 by fluorescence “turn-off” sensor 
ชื่อวารสาร RSC advances 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Royal Society of Chemistry  
ISBN/ISSN ISSN 2046-2069  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 February 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 10148-10157  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ