2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The use of H2 during Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 catalytic reactions for biofuel production from palm olein 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Bioenergy Korea Conference 2013 International Symposium (BEKOC2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Interdisciplinary Program for Bioenergy & Biomaterials of Graduate School, Chonnam National University 
     สถานที่จัดประชุม Lotte Hotel Jeju, Jeju, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Jeju, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The alternative fuel is become important to replace the use of petroleum fuel. Chemical catalytic reaction under supercritical condition is widely used in the petroleum refinery to crack larger molecules and/or to remove S, N and other needless components from petroleum. Application of vegetable oils as feedstock for biofuel production via hydro-processing is a promising way for production of renewable hydrocarbons. In this work, H2 was fed with palm oil to produce synthetic biofuel via high pressure pack bed reactor and two different catalysts were employed (Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3). The effect of different temperatures (500°C and 530°C) was investigated and the pressure was operated at 5 MPa in both temperatures. The results revealed that, the Pd/Al2O3 produced the biofuel products after distillation and yielded at about 90% in both temperatures while Pt/Al2O3 yielded approximately 80% and 75% as temperature increased at 500°C and 530°C. The biofuel product properties were characterised and found that the densities were obtained at 0.7588 g mL-1 and 0.7801 g mL-1 at 500°C and 530°C when the Pd/Al2O3 was used while in case of Pt/Al2O3 provided at 0.7721 g mL-1 and 0.7717 g mL-1, respectively. Moreover, The American Petroleum Institute gravities (API gravity) showed at 54.4 and 49.4 for Pd/Al2O3 and 51.2 and 51.3 in case of Pt/Al2O3 catalyst under 500°C and 530°C. It could be concluded that the optimal condition obtained to produce biofuel by both catalysts were 500°C and 5 MPa.  
ผู้เขียน
557160002-2 น.ส. แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0