2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interpretive Structural Modeling of Human Resource Management Practices (HRMP) Affecting Employee Retention 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Japan International Business and Management Research Conference (JIBM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation 
     สถานที่จัดประชุม Japan 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2561 
     ถึง 30 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) ISBN: 978-602-51245-0-1 
     หน้าที่พิมพ์ 7-8 
     Editors/edition/publisher Hendrati Dwi Mulyaningsih/Yayasan Sinergi Riset dan Edukasi 
     บทคัดย่อ The study examined the hierarchical relationships between the elements of human resource management relating to employee retention in Thailand. The model was developed utilizing ISM technique. Data were collected from the eight experts from academia and industry. Findings demonstrated the effect of the bottom-level factors of ISM model on those positioning at the upper next level. At the bottom level, clear job description had a high level of influence on other variables, followed by performance appraisal, absorption, compensation and reward, employee retention, employee participation, and vigor. The top-level factor was dedication. Moreover, training, compensation and reward and employee participation were unexpectedly unrelated to other variables in this model. The findings of the study will be beneficial to practitioners on how to improve and develop human resource management in an organization. 
ผู้เขียน
577210003-5 น.ส. ฑาริกา พลโลก [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1