2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adhocracy Culture, Organizational Innovation and Performance : A Study of Thai Small and Medium Enterprises 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Veridian E - Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Graduate School, Silpakorn University 
     ISBN/ISSN 1906 - 3431 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this study is to investigate the effect of organizational innovation on organizational performance which includes the roles of adhocracy culture on organizational innovation and performance. Data were collected from in-depth interviews with seven SMES entrepreneurs who received SMEs National Awards in Thailand. Questionnaires were used to gather data from 201 SMEs entrepreneurs. EFA, CFA, and regression analysis were used to analyze the data and to test the hypotheses. The findings indicate that organizational innovation has a positive effect on organizational performance.In addition, adhocracy culture has no effect on the relationship between organizational innovation and organizational performance. However, adhocracy culture has a direct effect on organizational performance. The findings of this study expand knowledge relating to organizational innovation. The entrepreneurs can utilize the findings to improve suitable organizational innovation so as to reach the expected organizational performance set. 
     คำสำคัญ 1. Organizational innovation 2. Small and Medium Enterprises 3. Thailand 
ผู้เขียน
567210004-2 นาย อภิวิทย์ ตันซู้ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1