2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการรำเซิ้งอีสานต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุชาวไทย: การศึกษานำร่อง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 62 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 211-222 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ รำเซิ้งอีสาน, ผู้สูงอายุ, การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที, การทรงตัว 
ผู้เขียน
565090024-8 นาย ชัยพัฒน์ ศรีรักษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0