2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565090024-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยพัฒน์ ศรีรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIYAPATN SRIRAKSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการรำเซิ้งอีสานต่อความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุชาวไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Isaan dances on physical performance and quality of life in Thai elderly 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ผาน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการรำเซิ้งอีสานต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุชาวไทย: การศึกษานำร่อง 
ชื่อวารสาร จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 62  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 211-222  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effecct of Isaan dance on physical performance in Thai elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม 22nd ECSS congress 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 8 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ECSS 
สถานที่จัดประชุม Messe Essen Germany  จังหวัด/รัฐ Essen Germany 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 30 June 2017  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 10 July 2017 
สถานที่ไป Essen Germany 
เมือง Essen  ประเทศ Germany