2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Swear Word Translation Strategies: A Case of The Wolf of Wall Street 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International March Conference in Bangkok 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Walailak University 
     สถานที่จัดประชุม SM Tower 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2561 
     ถึง 23 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 3rd, March 2018 
     หน้าที่พิมพ์ 108-118 
     Editors/edition/publisher Universal Academic Cluster  
     บทคัดย่อ Abstract In translation studies on audiovisual productions, swearing seems to be challenging because of its vulgarity, so it is difficult to translate into the target language since the swear words should be suitable and acceptable to meet the norm of the target culture. Translators must figure out how to have these words permitted when they appear on screen. Hence, the aim of this study is to examine the strategies used in translating English swear words into Thai in the subtitled version from the American R-rated movie, The Wolf of Wall Street. A coding scheme was developed adopting Toury’s (1995) concepts of norms. The results of the study revealed that there were 784 occurrences of swearing in this case study, and they can be categorized in to six types of swearing: abusive, expletive, emphatic, idiomatic, dysphemistic, and literal swearing. The words from the emphatic swearing group are most frequently used in the movie. It is also found that the translator decided not to translate a number of forbidden words into the target language; in other words, they adopted an omission strategy. The findings are useful for translators, movie companies, as well as material developers in the area of translation studies. Keywords: translation, swear words, offensive language, norms, subtitling, movie 
ผู้เขียน
565080017-1 นาย นวมิตร ประธรรมสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0