2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดูดซับเสียงของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดต่างกัน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ คอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่มีความพรุนสูงและโพรงที่ต่อเนื่องกันซึ่งก๊าซและน้ำสามารถไหลผ่านได้ บทความนี้ได้นำเสนออิทธิพลของขนาดมวลรวมและปริมาณเพสต์ที่มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตพรุน ในงานวิจัยได้ทำการทดสอบความหนาแน่น กำลังอัด ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำ และการดูดซับเสียงของคอนกรีตพรุน ใช้มวลรวมหยาบจากหินปูน 4 ช่วงขนาด ได้แก่ 2.37-4.75, 4.75-9.53, 9.53-12.70 และ 12.70-19.05 มม. (S, M, L และ XL) ในการผสมคอนกรีตพรุน โดยกำหนดให้ใช้ปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่ร้อยละ 15, 20 และ 25 โดยปริมาตร อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.30 และใช้สารลดน้ำพิเศษประเภท F ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปริมาณซีเมนต์เพสต์ที่ร้อยละ 15 และใช้มวลรวมขนาด M ทำให้คอนกรีตพรุนมีความหนาแน่นและกำลังอัดต่ำที่สุด นอกจากนี้ขนาดของมวลรวมในคอนกรีตพรุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่กำลังอัดของคอนกรีตลดลงเล็กน้อย สำหรับความสามารถในการดูดซับเสียงของคอนกรีตพรุนพบว่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของก้อนตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้มวลรวมขนาดเล็กในคอนกรีตพรุนทำให้การดูดซับเสียงดีกว่าการใช้มวลรวมขนาดใหญ่ 
     คำสำคัญ คอนกรีตพรุน, การซึมผ่านของน้ำ, การดูดซับเสียง 
ผู้เขียน
557040005-5 นาย ชาญชัย เงาะปก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0