2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557040005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชาญชัย เงาะปก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANCHAI NGOHPOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการดูดซับเสียง และการดูดซับโลหะหนัก ของคอนกรีตพรุน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SOUND ABSORPTION AND HEAVY METAL ABSORPTION ABILITY OF PERVIOUS CONCRETE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2557 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะที่ 1090/2557 ลว. 1 ธ.ค. 57
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2558 คำสั่งคณะที่ 1039/2558 ลว. 19 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 เมษายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 288/2561 ลว. 4 เมษายน 2561
F แจ้งผลสอบ 23 เมษายน 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 445/2555 ลว. 28 พฤษภาคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การดูดซับเสียงของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดต่างกัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 April 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Mechanical Properties, Thermal Conductivity, and Sound Absorption of Pervious Concrete Containing Recycled Concrete and Bottom Ash Aggregates 
ชื่อวารสาร KSCE Journal of Civil Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society of Civil Engineers 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 August 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ