2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24091   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. วันชัย สะตะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Vanchai Sata 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657040019-4  น.ส. ดารุณี แก้วพิกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 721/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
657040005-5  Mr. LATTANA SYLISOMCHANH  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 506/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
637040001-1  นาย อภินันท์ ศิริวัฒนกาญจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 532/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
627040034-5  นาย ศักดิ์ชัย แน่นอุดร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 50/2563 ลว. 9 มกราคม 2563  
627040032-9  นาย รณกฤต กุลธวัชวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 218/2563 ลว.6 มีนาคม 2563  
627040010-9  นาย ไพฑูรย์ นาแซง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 715/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562  
627040006-0  นาย อุกฤษฏ์ โข่ศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 716/2562 ลว. 30 สิงหาคม 2562  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive 
ชื่อวารสาร Materials and Design 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2013 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ 53 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 269–274  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Apatite formation on calcined kaolin-white Portland cement geopolymer 
ชื่อวารสาร Materials Science and Engineering: C 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 February 2015 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ 51 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 1-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การดูดซับเสียงของคอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดต่างกัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 April 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of admixtures on high calcium geopolymer concrete cured at room temperature 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม KKU-IENC 2012 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มิถุนายน 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue A01_214 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper