2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาดัม ศัพทมงคล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADAM SAPTAMONGKOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 54/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้เส้นใยบะซอลต์ในวัสดุผสมจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) APPLICATION OF FIBER IN FLY ASH GEOPOLYMER COMPOSITE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 929/2562 ลว.13 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มกราคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 714/2563 ลว.27 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะฯ ที่ 52/2562 ลว. 9 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-