2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Moringa Oleifera Leaf Extract Promotes Endothelium-Dependent Vasorelaxation by Inhibiting Oxidative Stress and Stimulating the Releases of NO and H2S 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 
     ถึง 28 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11 
     Editors/edition/publisher นพวรรณ ภู่มาลา มอเรส และพรพรรณ วิวิธนาภรณ์ 
     บทคัดย่อ Beneficial effects of Moringa oleifera leaf extract have been reported in cardiovascular diseases but little is known regarding its pharmacological effect on vascular function. This study investigated the antihypertensive effect of aqueous extract of M. oleifera leaves (MOE) in hypertensive rats and explored its endothelium-dependent vasorelaxant action. Male Wistar rats were given the nitric oxide (NO) synthase inhibitor Nω-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME, 50 mg/kg/day) in drinking water for 3 weeks to induce hypertension. Systolic blood pressure (SBP) was measured in conscious rats by tail-cuff plethysmography. Vasorelaxant reactivity was determined by measuring the reduction in perfusion pressure in isolated mesenteric arterial beds. Vascular oxidative stress biomarkers including superoxide anion (O2•) production and malondialdehyde (MDA) levels were determined by lucigenin-enhanced chemiluminescence method and thiobarbituric acid-reactive substance assay, respectively. The results showed that L-NAME administered rats had high SBP, and increased vascular O2• and MDA production. In vascular beds of the L-NAME administered rats, acetylcholine-induced endothelium-dependent relaxation was impaired. Interestingly, these abnormalities: the high blood pressure, increased oxidative stress and endothelium dysfunction, were attenuated by concurrent oral MOE (30 and 60 mg/kg/day). Moreover, MOE (0.001-3 mg in 0.1 ml injection volume) caused concentration-dependent relaxation in methoxamine-induced vasoconstriction with a maximum relaxation (Rmax) of 95±1% achieved at 3 mg. The vasorelaxation produced by MOE was abolished by endothelium denudation (Rmax = 43±4%) or pretreatment with either NO-synthesis inhibitor L-NAME (Rmax = 72±4%), or hydrogen sulfide (H2S)-synthesis inhibitor DL-propargylglycine (Rmax = 83±2%). But, the MOE-induced relaxation was not affected by the cyclooxygenase inhibitor, indomethacin (Rmax = 93±1%). These results suggest that the antihypertensive effect of MOE may be mediated by inhibition of oxidative stress-induced endothelium dysfunction, and stimulation of endothelium-dependent relaxation of resistance arteries. The endothelium-dependent vasorelaxation in response to MOE is likely mediated by NO and H2S. MOE has a potential to be developed as a natural product against hypertension. 
ผู้เขียน
577070012-2 นาย ดิเรก เอกธรรมรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้วยวาจา 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 เมษายน 2561 
แนบไฟล์
Citation 0