2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลายในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
     สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
     จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2560 
     ถึง 29 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 283-293 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575020149-1 นาย เอกพันธ์ ทานาลาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0