2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575020149-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เอกพันธ์ ทานาลาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. EAKAPAN THANALAD
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PERSONAL IDENTIFICATION OF TATTOOING AND EFFECT FROM TATTOOING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 777/2560 ลว 22 ก.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 18 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 156/2561 ลว 22 ก.พ. 2561
F แจ้งผลสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2561 GOOD
F รับรองการแก้ไข 2 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 เมษายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 578/2559 ลว 14 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลายในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2560 ถึง 29 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283-293  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper