2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Rachadaporn Benchawattananon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657020021-9  Mr. DAVID NUGROHO  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 54/2567 ลว 30 ม.ค. 2567  
655020092-2  นาย ปฐวี รักสัตย์  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 83/2567 ลว 22 ก.พ. 2567  
655020091-4  น.ส. ประกายมาศ ภาณุมาศ  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 691/2565 ลว 30 พ.ย. 2565  
655020089-1  นาย ณัฐวัตร แย้มไทย  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 326/2566 ลว 29 มิ.ย. 2566  
655020023-1  นาย พลระวี นาคบาง  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 337/2566 ลว 4 ก.ค. 2566  
655020022-3  นาย พงศกร กันแตง  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 325/2566 ลว 29 มิ.ย. 2566  
655020018-4  น.ส. กัญญานัฐ ผดุงจิต  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 60/2567 ลว 7 ก.พ. 2567  
647020015-3  น.ส. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตรื ที่ 505/2564 ลว 6 สิงหาคม 2564  
647020012-9  นาย วิมล พละราช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 451/2564 ลว 15 ก.ค. 2564  
645020037-9  นาย ปริญญา ดวงมณี  คณะวิทยาศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 450/2565 ลว 27 กรกฎาคม 2565  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Evaluation of Laccase Production by Monokaryotic Strains of Edible Mushrooms 
ชื่อวารสาร Pakistan Journal of Biological Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 February 2021 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน april  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 454-460  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลายในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2560 ถึง 29 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283-293  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (NGRC47) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2561 ถึง 6 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 96-107  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับการช่วยประมาณอายุ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 507-514  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMPARATIVE STUDY OF FACTORS CAUSING FALSE POSITIVE IN SCREENING TESTS METHAMPHETAMINE BY IMMUNOCHROMATOGRAPHY. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม 14th International Conference on Multi-functional Materials and Application (ICMMA2020) Held on November 26~27th, 2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sun Moon University, Korea 
สถานที่จัดประชุม Sun Moon University, Korea  จังหวัด/รัฐ Korea/Asan 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MICROWAVE HYDRO-DIFFUSION AND GRAVITY OF ESSENTIAL OIL FROM ZINGIBER OFFICINALE ROSC.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 ถึง 28 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม AMAPMED 
สถานที่จัดประชุม Dilek Kaya & Burcu Kaya Hotels  จังหวัด/รัฐ Cappadocia,Nevşehir, Turkey 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU and Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1145-1154  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ของ hormion และมุมของฐานกะโหลกในการจำแนกเพศของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The relationship of hormion and angle of the cranial base for estimating sex in northeast Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 515-523  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Assessment of age from hand and wrist bones in Thai children at Srinagarind Hospital using Gilsanz Ratib method 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2566 
ชื่อการประชุม The 17th International Conference on Multi-functional Materials and Applications 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 26 พฤศจิกายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ANHUI JIANZHU UNIVERSITY 
สถานที่จัดประชุม ANHUI JIANZHU UNIVERSITY  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 39-47, 106  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Gold Poster Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ANHUI JIANZHU UNIVERSITY