2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ของ hormion และมุมของฐานกะโหลกในการจำแนกเพศของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The relationship of hormion and angle of the cranial base for estimating sex in northeast Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 31 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 515-523 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยามีความจำเป็นอย่างยิ่งในคดีที่มีผู้เสียชีวิตเป็นระยะเวลานานและเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้น การระบุว่าโครงกระดูกที่พบเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย มีช่วงอายุใด มีเชื้อชาติอะไร สามารถเป็นหลักฐานสนับสนุนงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการสืบสวน สอบสวนต่อไป การระบุบุคคลจากกะโหลกศีรษะเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากสามารถบอกถึงอายุและเพศของผู้เสียชีวิตได้ การศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาของมนุษย์ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษากะโหลกศีรษะในส่วนบริเวณ hormion การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์ของ hormion และมุมของฐานกะโหลกในการจำแนกเพศของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้กะโหลกศีรษะ 329 กะโหลก (เพศชาย 165 กะโหลก และเพศหญิง 164 กะโหลก) ด้วยการวัดค่าตัวแปรบนกะโหลกศีรษะ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ hormion (ho) –bregma (b), basion (ba) – bregma (b) และ basion (ba) – hormion (ho) และหาพื้นที่สามเหลี่ยมภายในกะโหลกศีรษะจากการวัดตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกะโหลกศีรษะเพศชายและเพศหญิงด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดยผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นว่าค่าตัวแปรที่มุมของกะโหลกศีรษะส่วน bregma และส่วน hormion ของเพศชายมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value เท่ากับ 0.021 และ 0.000 ตามลำดับ ค่าตัวแปรมุมของกะโหลกศีรษะส่วน basion และพื้นที่สามเหลี่ยมภายในกะโหลกศีรษะของเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value เท่ากับ 0.000 ความสัมพันธ์ของกระดูกบริเวณ hormion และมุมของฐานกะโหลกศีรษะ สามารถนำมาใช้ในการจำแนกเพศของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้  
ผู้เขียน
595020001-5 น.ส. จิราภรณ์ ปิตาทะสังข์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0