2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (NGRC47) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2561 
     ถึง 6 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 47 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 96-107 
     Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น 3) เพื่อให้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 300304 หลักมูลการระบุรูปพรรณส่วนบุคคล ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 108 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แผนการเรียนการสอน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 90.06/85.60 2) ผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่สร้างขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก คำสำคัญ: บทเรียนแบบผสมผสาน; โครงงานเป็นกลุ่ม; การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ; การคิดวิเคราะห์  
ผู้เขียน
575050186-7 น.ส. นฤนาท คุณธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0