2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MICROWAVE HYDRO-DIFFUSION AND GRAVITY OF ESSENTIAL OIL FROM ZINGIBER OFFICINALE ROSC.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม AMAPMED 
     สถานที่จัดประชุม Dilek Kaya & Burcu Kaya Hotels 
     จังหวัด/รัฐ Cappadocia,Nevşehir, Turkey 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 เมษายน 2562 
     ถึง 28 เมษายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 92 
     Editors/edition/publisher Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU and Assist. Prof. Dr. Sevgi GEZİCİ  
     บทคัดย่อ In this study, the optimal conditions of microwave hydro-diffusion and gravity (MHG) to extract the essential oil from Zingiber officinale Rosc (Ginger) were investigated. MHG has been compared with hydrodistillation (HD) in terms of extraction time, chemical composition, cost and energy of the operation. 
ผู้เขียน
587040019-7 น.ส. ลลิตา เพียราษฎร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0